Lale Caddesi’ndeki Üstyapı Çalışmalarında Görev Alan Belediye Personelini Ziyaret Eden Arı’ya Vatandaşlardan Teşekkür
Başkan Rasim Arı Esnaf Ziyaretlerinde Bulundu
Başkan Arı Belediye Çalışma Alanlarını Gezdi
Nevşehir Belediyespor’un Maçlarını Oynayacağı Gazi Stadı’nda İnceleme
Belediyemizin Sosyal Medya Takipçileri İçin Başlattığı Kitap Kampanyasına Büyük İlgi
Nevşehir Belediyesi Teknik Hizmet Birimleri İçin Yeni Hizmet Binası
Dekan Prof. Dr. Öcal’dan Belediye Başkanı Arı’ya Ziyaret

        T . C .

NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediye Meclisi

Gündem: 33

Nevşehir İli hudutları dahilinde gayrimenkullerle ilgili olarak; Belediye Meclisi veya Encümeni tarafından verilen gayrimenkul alımı, satımı veya tahsisi gibi kararlara ilişkin; Tapu Sicil Müdürlüğünde yapılacak her türlü tapu ve tescil iş ve işlemlerini Belediyemizin adına yapmak ve gerekli imzaları atmak üzere 5393 Sayılı Kanunun 42. maddesi gereğince ilgili birimlerin bağlı bulundukları Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer ve Mustafa Alevli’ye yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Gündem: 34

Belediye Meclisi’nin 08.04.2019 tarih ve 20 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2018 Mali Yılı kesin hesabı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu okundu.

Yapılan müzakereler ve işaretle oylama sonucuna göre; 

            2018 Mali Yılı kesin hesabı yapılan görüşmeler sonucunda gelir ve gider kesin hesabı olarak madde madde oylanarak Plan ve Bütçe Komisyonu raporundaki şekli ile oyçokluğuyla kabul edildi. (Adnan Doğu, Gürbüz Pınarbaşı, Yavuz Akkuş, Ünal Kalfaoğlu, Hasan Dağaslan, Selçuk Tekeli, Özer Hasan Duru Ret, Coşkun Kırtıl - Çekimser)

Gündem: 35

            İlimiz Merkez sınırları içerisinde devam eden Kale Etrafı Kentsel Dönüşüm Projesi, Merkez (Karasoku) Kentsel Dönüşüm Projesi ve Sanayi Dönüşüm Projesi için Kentsel Dönüşüm ve Toplu Konut Projelerinin hazırlanması veya uygulanması amacıyla gerekli görülecek durumlarda; Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, İller Bankası vb. kamu kurum ve kuruluşları ile protokol imzalanması, bu kamu kurum ve kuruluşlarına Belediyemiz çıkarları doğrultusunda borçlanma ve feragatte bulunması ve yasalar çerçevesinde her türlü iş ve işlemler için Nevşehir Belediyesini temsilen Belediye Başkanı Rasim ARI'ya yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Gündem: 36

            Belediye Meclisi’nin 08.04.2019 tarih ve 31 sayılı kararı ile kurulan; Kadın ve Aile Müdürlüğü, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, İşletme İştirakler Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile görev alanları yeniden düzenlenen “Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’ne ait Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliklerinin ekteki şekliyle kabulüne,

            Belediye Meclisi’nin 08.04.2019 tarih ve 31 sayılı kararı ile kapatılan Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü, Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Hal Müdürlüğü, Kentsel Tasarım Müdürlüğü ve Mezarlıklar Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliklerinin ve daha önce yürürlükte olan Fen İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetleri Müdürlüğü ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü görev ve çalışma yönetmeliklerinin yürürlükten kaldırılmasına oy birliğiyle karar verildi.

Gündem: 37

Merkez Bahçelievler Mahallesi 67/237, Ada/Parsel nolu 22.580,37 m² yüzölçümlü spor sahası niteliğinde olan Gazi Stadı'nın Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü’nden Belediyemize 3(üç) yıllığına tahsisinin istenmesine oy birliğiyle karar verildi.

 Gündem: 38

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. Maddesine istinaden Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin esaslar çerçevesinde Kadro Değişikliğine istinaden tanzim edilen ekli Boş Kadro Değişikliği Cetvelinin kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

Gündem: 39

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi i fıkrası gereği;

 • Nevşehir Belediyesi Turizm ve Spor Anonim Şirketi kurulmasına,
 • Şirket sermayesinin 250.000,00 TL olmasına,
 • Şirketin % 100 sermaye payının Nevşehir Belediyesine ait olmasına,
 • Şirketin kurulması hususlarında iş ve işlemlerin ifası için Belediye Başkanı Rasim ARI'ya yetki verilmesine,

          - Belediye Başkanı Rasim ARI’nın sahip olduğu yetkilerden dilediği ve uygun gördüğü kadarıyla başkalarını vekil olarak tayin ve azle yetkili olmasına oy birliğiyle karar verildi.

Gündem: 40

Yazımız ekinde bulunan güzergâhlarda gece saatlerinde çalışmak üzere iki adet otobüs hattı tahsis edilmesine; tahsis edilen hatların 2886 Sayılı Sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümleri gereğince 10 yıl süreyle kiraya verilmesine, iş ve işlemlerin Belediye Encümeni tarafından yürütülmesine oy birliğiyle karar verildi.

Gündem: 41

Şehrimiz imar planına göre resmi kurumlar için ayrılmış olan mülkiyeti Belediyemize ait ekli listede ada ve parsel numaraları belirtilen 14 adet yerin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesince satış veya takasının yapılmasına, işlemlerin Belediye Encümenince yürütülmesine oy birliğiyle karar verildi.

Gündem: 42

            Belediyemizin sosyal belediyecilik ilkesinden hareketle belediyemizde görevli personelin görev ve sorumluluklarının gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışlarını geliştirmek, hizmette verimliliğini arttırmak, belediyemizle ilgili iş ve işlemleri mevzuata uygun yapılmasının sağlanması ve bu hizmetin ortak proje şeklinde yapılmasının sağlanması,

5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi kapsamında ortak proje şeklinde gerçekleştirilmesi hususunda karar alınmasını isteyen yazı işleri müdürlüğünün 03.05.2019 tarihli müzekkeresi üzerine,

a- Belediyemizin iş ve işlemlerinin mevzuata uygun yapılmasına yönelik ve mevzuatta en son değişikliklerin belediye personellerimize intikalinin sağlanması, bu hususta uzman desteği ile personellerimizin bilgilendirilmesi, eğitilmesi,

b- İhale işlem dosyaları başta olmak üzere diğer işlemlerle ilgili 6100 H.M.K.’nun 293 üncü maddesine göre uzman Raporu alınması ve önemli ihale dosyalarının hazırlanmasında uzman desteğinin sağlanması,

 • Kamu İhale Mevzuatına göre yapılan ihaleleri ile bunlara ilişkin iş ve işlemlerin incelenerek tespit ve tavsiyelerde bulunulması,
 • Doğrudan temin harcamalar mevzuata uygun olup olmadığı,
 • Genel harcamaların incelenerek tespit ve tavsiyelerde bulunulması,
 • Devir alınan ticari ve mali borçlar durumu ve yasal koşullara uygun olup olmadığı,
 • Personel işlemlerinin incelenerek tespit ve tavsiyelerde bulunulması,
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu uygulamalarının Mevzuata uygun olup olmadığı (örneklem)
 • Harcamaların Belediye Kanunu ve diğer mevzuatlara uygun olup olmadığı(örneklem)
 • Diğer mali işlemlerden münferit uygulamaları mevzuata uygun olup olmadığı,

c- Yukarıdaki konularla ilgili olarak uzmanların belediyemize gelerek eksik ve aksaklıkların giderilmesi iş ve işlemlerin mevzuata uygun hale getirilmesi, mali ve cezai yönden belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve belediyemiz birim amirleri, personellerimizin ileride telafisi mümkün olmayan sıkıntıların yaşanmamasının sağlanması,

d- Bugün tarih itibariyle belediyelere yönelik olarak kamu yararına çalışan tek Derneğin Mahalli İdareler Derneği olması ve buna benzer hizmetlerin öncelikli olarak yararlanmak için 27.02.2006 tarih ve 10646 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kamu yararına dernek sayılan Mahalli İdareler Derneğine kurumsal üye olunması,

e- Yukarıdaki sayılan hizmetlerin 27.02.2006 tarih ve 10646 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kamu yararı statüsü kazanan Mahalli İdareler Derneği ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin (c) bendine göre ortak hizmet projesi şeklinde yürütülmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

Gündem: 43

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda belediyemiz mülkiyetinde olan 1803 ada 1 nolu parselde imar plan değişikliğinin yapılıp yapılmaması ile ilgili konunun incelenmek üzere İmar Komisyonu’na havalesine oy birliğiyle karar verildi.

Gündem: 44

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49.Maddesi 3.fıkrası gereği, Başkanlığımızda kadro karşılığı Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak çalışanlar için, Yerel Yönetimler Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları konulu genelgede geçen taban ücretler ve ek ödeme oranlarının 15.05.2019 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Meclis toplantılarının her ayın ilk cumartesi saat 14:00’da yapılmasına ilişkin olarak alınan kararın uygulanmamasına ve her meclis toplantısından sonra gelecek ay yapılacak toplantı tarihinin belirlenmesine, Haziran ayı toplantısının 11 Haziran Salı günü saat 19:00’da yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.

2019 / Mayıs ayı Meclis Toplantısı’nda görüşülecek başka gündem maddesi bulunmadığından toplantıya son verildi.09/ 05 / 2019

 

   Ersan ERKUT                                 Özge İĞDECİ ESEN                       Furkan TÜRKER

Meclis Birinci Başkan Vek.                        Meclis Katibi                               Meclis Katibi

 

Nöbetçi Eczaneler

 • Aydın Eczanesi
  (0530) 171-5099
  Cevher Dudayev Mah. Vatan Cad. No:2-E (Ahiler Kalkınma Ajansı Karşısı)

 • Melda Eczanesi
  (0384) 213 3338
  Devlet Hastanesi Polikinlik Karşısı

Kardeş Şehirlerimiz

Önemli Linkler