2021/Nisan ayı Olağan Meclis Toplantısı 1. birleşimini, Belediye Başkanı Dr. Mehmet SAVRAN açtı.

 

Gündem         : 42

Yapılan gizli oy ve açık tasnif sonucuna göre; 

 Birinci Meclis Başkanı          :           Ahmet AĞIR                                                                                       

 İkinci Meclis Başkanı            :           Tuğran PASLANMAZ           

 

Asıl Meclis Kâtipleri              :           Furkan TÜRKER                                                                                                                              Özge İĞDECİ ESEN           

           Yedek Meclis Kâtipleri           :           Abdurrahman GÜNDÜZ                                                                                                                                              :           Salih TÜRKÇÜ                      seçilerek yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Başkanlık Divanına seçilmişlerdir.

Gündem         : 43

Yapılan müzakereler ve işaretle oylama sonucuna göre ihtisas komisyonlarında görev alacak üyeler aşağıdaki şekilde seçilmişlerdir.

İMAR KOMİSYONU

Ahmet AĞIR

Esat ÖZALTIN

Esma MUTLU

Ünal KALFAOĞLU

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

Tuğran PASLANMAZ

Ahmet DOLAŞMAZ

Özge İĞDECİ ESEN

Yavuz AKKUŞ

 

GELİR VE TARİFE KOMİSYONU

Ahmet DOLAŞMAZ

Hamza KÖYBAŞI

Mustafa GÜRCAN EZİLMEZ

Gürbüz PINARBAŞI

 

EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU

Abdurrahman GÜNDÜZ

Hüseyin DALDİKEN

Hüseyin ÇAKIR

Selçuk TEKELİ

ÇEVRE SAĞLIK VE SPOR KOMİSYONU

Fatih BELEDA

Nazmiye CERAN

Ahmet AĞIR

Adnan DOĞU

 

ENGELLİLER KOMİSYONU

Ayşe BİLGİÇ

Hüseyin DALDİKEN

Salih TÜRKÇÜ

Hasan DAĞASLAN

 

KADIN - ERKEK EŞİTLİĞİ KOMİSYONU

Nuray ŞENTÜRK

Erhan KARTAL

Esma MUTLU

Tülay CEVİZ

 

TURİZM, ŞEHİRCİLİK KOMİSYONU

Nafiz DİRİKOÇ

Esat ÖZALTIN

Tuğran PASLANMAZ

Coşkun KIRTIL

Gündem         : 44

            Yapılan gizli oylama sonucuna göre;

Ahmet AĞIR            

Esat ÖZALTIN         

Nafiz DİRİKOÇ        seçilerek 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33. Maddesi gereğince bir yıllığına görev yapmak üzere Belediye Encümeni üyesi olarak seçilmişlerdir.

Gündem         : 45

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 64. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi gereği 2021/58 sayılı Encümen Kararı gereği uygun görüşle üst yöneticiye sunulan Başkanlığımızın 2020 Mali Yılı Kesin Hesabının tasdikine oyçokluğuyla karar verildi.

Gündem         : 46

 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine istinaden, Belediyemiz norm kadro cetvelinde münhal bulunan kadro için Tam Zamanlı Sözleşmeli olarak, 1 (Bir) adet Peyzaj Mimarı sözleşmeli personel çalıştırılmasına ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu Maddesinin 3 üncü fıkrası gereği, kadro karşılığı Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak çalışacak Peyzaj Mimarının; 03.03.2021 tarihinde yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 5 Sıra No’lu genelgesinde geçen ek ödemesinin ödenmesine ve Peyzaj Mimarı unvanlı Sözleşmeli Personele, 01.03.2021 tarihinden geçerli olmak üzere ilgili genelgede belirtilen 657 Sayılı Kanuna göre net aylık tutarının ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündem         : 47

Tarım ve Orman Bakanlığı yatırım programında Tarım-Bitkisel üretim sektöründe yer alan 2019A02-149032 proje numaralı “Seracılık Geliştirme Projesi” kapsamında Nevşehir İli Kozaklı İlçesi Karahasanlı Köyü 111 Ada 58 Parsel, 113 Ada 1 Parsel ve 119 Ada 48 Parselde toplam 807.700 m2 alan içinde Nevşehir Valiliği İl Özel idaresi, Nevşehir Belediye Başkanlığı, Kozaklı Belediye Başkanlığı, Nevşehir Ticaret Borsası Başkanlığı, Nevşehir Ziraat Odası Başkanlığı ve Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nın iştiraki ile kurulması planlanan Nevşehir Tarıma Dayalı İhtisas (Jeotermal Kaynaklı Seracılık) Organize Sanayi Bölgesi kurucu ortakları arasında yer alınmasına, (Sera TDİOSB)’ye katılım payının % 13,3 olmasına, müteşebbis heyette iki temsilci ile yer alınmasına, Projenin uygulamasıyla ilgili olarak İl Özel İdaresi bünyesinde açılmış olan hesaba temsilci başına katılım payının yatırılmasına,  Sera TDİOSB projesinin başlangıcından itibaren sonuçlandırılmasına kadar tüm aşamalarda doğabilecek her türlü masrafa hissemiz oranında katılım sağlanacağına dair taahhütte bulunulmasına, müteşebbis heyet üyelerinin Belediye Encümeni tarafından belirlenmesine; kuruluş işlemleri ile protokollerin imzalanması, katılım paylarının yatırılması ve OSB’ye iştirake dair tüm işlemleri yapmak üzere Belediye Başkanı’na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem         : 48

            İlimiz Merkez (Karasoku) Kentsel Dönüşüm Proje Alanı içerisinde kalan mülkiyeti Belediyemize ait İbrahimpaşa Mahallesi 1007 ada 135, 136 ve 137 nolu parsellerde bulunan hisseler 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. Maddesine ve Belediyemiz ile Toplu Konut İdaresi arasında imzalanan Merkez (Karasoku) Kentsel Dönüşüm Projesine ilişkin Protokole göre Toplu Konut İdaresi Başkanlığı adına satış, takas ve mahsuplaşma işlemlerinin yapılmasına, gerekli iş ve işlemlerin Belediye Encümeni tarafından yürütülmesine oybirliğiyle karar verildi.

Gündem         : 49

            İlimiz Kale Etrafı Kentsel Dönüşüm Proje Alanı içerisinde kalan mülkiyeti Belediyemize ait Kapucubaşı Mahallesi 3233 ada 1 ve 2 nolu, 3234 ada 1 nolu, 3235 ada 1 ve 2 nolu, 3236 ada 1 nolu ve 3237 ada 1 nolu parsellerde bulunan hisseler ile mülkiyeti Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ait Camicedit Mahallesi 293 ada 1, 2, 3 ve 4 nolu, 296 ada 17, 18 ve 21 nolu, 495 ada 1 ve 2 nolu, Raşitbey 277 ada 8 nolu ve Eskili Mahallesi 385 ada 4 ve 9 nolu parsellerde bulunan hisseler 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. Maddesine ve Belediyemiz ile Toplu Konut İdaresi arasında imzalanan 6. Ek Protokole göre satış, takas ve mahsuplaşma işlemlerinin yapılmasına, gerekli iş ve işlemlerin Belediye Encümeni tarafından yürütülmesine oybirliğiyle karar verildi.

Gündem         : 50

“Robo&Kod Kafe” Projesi kapsamında Projede destek vermeyi beyan eden Nevşehir Belediyesi'nin proje faaliyetlerinde Belediye tarafından ödeneceği belirtilen giderlerin karşılanmasına, proje bütçesinde öngörülemeyen giderler çıkması ve/veya bütçenin harcama kalemlerinin yetersiz olması durumunda ödemelerin yapılmasına; proje kapsamında kurumumuzu temsile, ilzama ve proje ortağı olarak projenin diğer belgelerini imzalamaya Belediye Başkan Yardımcısı Av. Nafiz DİRİKOÇ’un yetkilendirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Gündem         : 51

İlimizde yer alan okullardaki öğrenciler, spor kulüpleri ve sporculardan ulusal ve uluslararası spor hizmeti ve faaliyetlerinde üstün başarı göstererek derece alanlara ve antrenörlerine; ekte belirtilen miktarlarda Kanunda belirtilen sınırı aşmamak üzere ödül verilmesine; belediyenin imkânları çerçevesinde spor kulüplerinin nakdi/ayni malzeme-demirbaş ihtiyaçları ile şehir içi, şehirlerarası, yurt dışı taşıt ve ulaşım taleplerinin karşılanmasına oybirliğiyle karar verildi.

Gündem         : 52

İlimiz Güzelyurt Mahallesi, 1158 ada 20 nolu parselde imar plan değişikliği yapılıp yapılmaması ile ilgili konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oy birliğiyle karar verildi.

Gündem         : 53

5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (f) ve (p) bentlerinin verdiği yetki ve imtiyazlarının kullanılmasına yönelik aynı maddenin (b) bendi gereğince Belediye Meclisinde kabul edilerek uygulanmakta olan Nevşehir Belediyesi Özel Halk Otobüsü Yönetmeliğinin, Geçici 4. Madde “31.12.2020 ve 31.12.2021 tarihi itibari ile 15 yaşını dolduran araçlar 30.03.2022 tarihine kadar kullanılabilecektir. Bu tarihten itibaren yönetmelik şartlarına haiz bir araçla değiştirmek zorundadır.” şeklinde değiştirilmesine oyçokluğuyla karar verildi.

Gündem         : 54

            Türkiye Vakıflar Bankası T.A.0 ipoteğinde bulunan 3309 ada 1 parseldeki ipoteğin kaldırılarak, 3069 ada 5 parsel, 1157 ada 426 parseller üzerine konulmasına ve ayrıca kamu hizmetine tahsis edilmeyeceği hususunda karar verilmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. maddesinin d ve e bendine istinaden yapılan iç borçlanmalarla alakalı yapılan ve yapılacak olan tüm kredi işlemlerinde ipotek vermek, verilen ipotekleri değiştirmek, nakit bloke vermek, sözleşme yapmak, yapılan sözleşmeleri revize etmek ve bu kapsamdaki tüm iş ve işlemler için Belediye Başkanına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

 

Gündem         : 55

            İlimiz Merkez sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait 10 adet tarihi tescilli çeşmenin Restore edilerek turizme kazandırılması amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesi gereğince Belediyemiz ile Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü arasında protokol yapılmasına, protokolün imzası için Belediye Başkanına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Gündem         : 56

Bekdik Mahallesi 412 ada, 1 parselde ilköğretim okulu alanı olarak imar plan tadilatı yapılıp yapılmaması ile ilgili konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oy birliğiyle karar verildi

 Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 9. maddesindeki “Belediye Başkanı toplantının herhangi bir safhasında da yerini meclis başkan vekiline bırakarak toplantıdan ayrılabilir. Ancak, yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü oturuma, meclis başkan vekili başkanlık yapar” hükmü gereğince 2020 Bütçe Yılı Faaliyet Raporu’nun görüşülmesi için Belediye Başkanı Mehmet Savran Nisan ayı olağan meclis toplantısı birinci oturumunu kapatarak toplantıdan ayrıldı. 08/04/2021

 

                Belediye Başkanı                      Meclis Kâtibi                                    Meclis Kâtibi

                Dr. Mehmet SAVRAN             Özge İĞDECİ ESEN                        Furkan TÜRKER