NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediye Meclisi

Gündem         : 73

Belediye Meclisinin 18.05.2021 tarih ve 62, 63, 64, 65 ve 66 sayılı gündem maddelerince imar komisyonuna havale edilen konularla ilgili imar komisyonu raporunun görüşülmesine geçildi.

1) İlimiz 15 Temmuz Mahallesi, 2655 ada, 4 nolu parsel şehrimiz imar planında park alanına, 1810 ada, 1 nolu parsel ise şehrimiz imar planında Pazar alanına isabet etmektedir. Bölgede yaşayanların ticaret ve hizmet ihtiyacını karşılamak amacıyla 2655 ada, 4 nolu parsel E:2.00 Yençok:14.50m Ticaret Alanı  (T1) olarak planlanmış olup, eksilen park alanı aynı bölge içerisinde olan 1810 ada, 1 nolu parselde karşılandığı görülmüştür. 1/5000 NİP-50570660, 1/1000 UİP-50104406 plan işlem numaralı imar plan değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine uyulması şartı ile kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

2)  İlimiz Bekdik Mahallesi 3318 ada 45 nolu parselin doğusunda bulunan alan şehrimiz imar planında Tır Garajı Alanına isabet etmekte olup, Ticaret Alanı olarak imar plan değişikliği hazırlandığı görülmüştür. Söz konusu plan değişikliği talep edilen bölgede yapılması planlanan galeri alanı için yetersiz olması sebebiyle, yapılması düşünülen galerinin şehrin ihtiyaçlarını karşılayacak daha büyük bir alanda planlanmasının daha uygun olabileceği düşünüldüğünden 1/5000 NİP-50183532, 1/1000 UİP-50559704 plan işlem numaralı imar plan değişikliğinin uygun bulunmadığına ve reddine oy birliğiyle karar verildi.

3) İlimiz 04.11.2020 tarih ve 94/2  sayılı belediye meclis kararı ile emsal artışı olmaksızın kat artışı olarak (E:1.625 Yençok: 38.50) imar plan değişikliği yapılmıştı. Yapılan plan değişikliği sonrası 02.11.2018 tarih ve 73/3 belediye meclis kararı ile onaylanan Revizyon İmar Plan Notu Madde 51 de “Ticaret+Konut Alanları( TİCK1)  alanlarında konut alanları toplamı toplam inşaat alanının yüzde seksen beşini aşamaz.”  hükmü yer almaktadır. Bu hüküm gereğince toplam konut alanı inşaat hakkını kullanamamaktadır. Konut alanının toplam inşaat alanı değiştirmeden sadece ticaret alanında emsal artışı yapılarak (E:1.654 Yençok:38.50m ) plan değişikliği hazırlandığı görülmüş olup, söz konusu 1/1000 UİP-50575986 plan işlem numaralı imar plan değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine uyulması şartı ile kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

4)  İlimiz Güzelyurt Mahallesi K33D15B2D pafta, 1654 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9 nolu parseller şehrimiz imar planında ayrık nizam 4 kata müsaadeli konut alanına isabet etmektedir. E:1.20, Yençok: 26.50m (9 kat) İmar plan değişikliği ile bahçe mesafelerinin artacağı, otopark ihtiyacının bahçede karşılanacağı bölgenin topografya ve yapılaşması göz önünde bulundurularak hazırlanan 1/1000 UİP-50461633 plan işlem numaralı imar plan değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine uyulması şartı ile kabulüne oy çokluğuyla karar verildi.

5)  İlimiz 15 Temmuz Mahallesi K33D10C3D pafta, 1868 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 nolu parseller şehrimiz imar planında ayrık nizam 4 kata müsaadeli konut alanına isabet etmektedir. E:1.20, Yençok: 30.50m İmar plan değişikliği ile bahçe mesafelerinin artacağı, otopark ihtiyacının bahçede karşılanacağı bölgenin topografya ve yapılaşması göz önünde bulundurularak hazırlanan 1/1000 UİP-50202533 plan işlem numaralı imar plan değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine uyulması şartı ile kabulüne oy çokluğuyla karar verildi.

Gündem         : 74

Milli Emlak Müdürlüğü 19.04.2021 tarih ve 819470 sayılı yazıları ile İlimiz Bekdik Mahallesi 3135 ada , 1 nolu parseldeki Nevşehir Belediyesi ve Maliye Hazinesine ait olan hissede TOKİ konutlarında yaşayan sosyal ve geliri düşük kadınların topluma kazandırılması, sosyal ve ekonomik yaşamın güçlendirilmesi amacıyla Kadın Yaşam Merkezi yapılmak üzere Sosyo-Kültürel Tesis Alanı(Kadın Yaşam Merkezi)  olarak imar plan tadilatı yapılması ile ilgili konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oy birliğiyle karar verildi.

Gündem         : 75

Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Fatih Sultan Mehmet Mahallesi 3229 ada 3 nolu parsel mülkiyeti Maliye Hazinesine ait İlimiz 350 Evler Mahallesi 1204 ada 526 nolu parsel (20.135,49 m²), İlimiz 2000 Evler Mahallesi 681 ada 20 nolu parsel, 681 Ada 21 nolu parsel, 681 ada 25 nolu parsel, 681 ada 26 nolu parsel,  681 ada 27 nolu parsel, 681 ada 28 nolu parsel, 681 ada 46 nolu parsel, 681 ada 47 nolu parsel, 682 ada 48 nolu parsel, 682 ada 65 parsel , 681 ada 70 nolu parsel olmak üzere 12 adet taşınmazlarının 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/h ve 18/e maddeleri gereğince takasının yapılmasına,  iş ve işlemlerin Belediye Encümenince yürütülmesine oy birliğiyle karar verildi.

Gündem         : 76

18.05.2021 tarih ve 70 nolu meclis gündemi ve 30.05.2021 tarih 4978 sayılı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yazısına istinaden, Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren AYKOME (Altyapı ve Koordinasyon) servisinin kapatılması sebebi ile ödeneğinin yeni açılan Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne aktarılmasına,

5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin b bendine göre, kurumsal ve fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapılarak ödeneği fazla olan müdürlüklerden ihtiyaç hissedilen diğer müdürlüklere ödenek aktarılmasına oy birliğiyle karar verildi.

Gündem         : 77

Güneş Enerji Santrallerinden alınan, 2021 yılı Gelir Tarifesinde belirtilen 150 m²'ye kadar 1.000,00 TL, 150 m²'den sonra her birim m² için 5,00 TL olan ücret yerine; 500 m²'ye kadar olan tesisler için 1.500,00 TL, 501 m² ile 1000 m² arasında olan tesisler için 2.000,00 TL, 1001 m² ve üzeri tesislerde ise 2.500,00 TL olarak ücretin belirlenmesine oy çokluğuyla karar verildi.

2021 / Haziran ayı Meclis Toplantısı’nda görüşülecek başka gündem maddesi bulunmadığından toplantıya son verildi. 04 / 06 / 2021

Belediye Başkanı                               Meclis Kâtibi                                    Meclis Kâtibi

Dr. Mehmet SAVRAN                    Salih TÜRKÇÜ                           Furkan TÜRKER