NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediye Meclisi

Gündem         : 78

237 Sayılı Taşıt Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18 inci maddesine istinaden, Renault Symbol markalı aracın Nevşehir Belediyesine hibe olarak kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

Gündem         : 79

Belediyemiz hizmetlerinde fiilen kullanılan ekte listesi sunulmuş araçlarla ilgili olarak kamu yararına tahsis ve haczedilemezlik kararı alınmasına oy birliğiyle karar verildi.

Gündem         : 80

5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine istinaden, Belediyemiz norm kadro cetvelinde münhal bulunan kadrolar için Tam Zamanlı Sözleşmeli olarak , bir(1) adet Tekniker unvanlı sözleşmeli personel çalıştırılmasına, Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Net Ücret Tavanının %90’ı oranında ödenmesine, 15.07.2021 tarihinden geçerli olmak üzere oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündem         : 81

1)  3135 ada 1 nolu parsel Nevşehir İlinin Sosyal Konutları olan TOKİ konutlarının yoğun olduğu bölgede ve TOKİ konutlarına ulaşımı sağlayan en önemli yol güzergâhı üzerinde kalmakta olup, Nevşehir Valiliği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün de böyle bir alanda TOKİ Konutlarında yaşayan sosyal yaşamı ve geliri düşük kadınların topluma kazandırılması, sosyal yaşamın ve ekonomik yönden güçlendirilmesi adına Kadın Yaşam Evi yapmak istediği 30.03.2021 tarih 801851 sayılı yazı ile Nevşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bildirmiştir. Gerekli araştırmalar neticesinde de 3135 ada 1 nolu parselin Maliye Hazinesine ve Nevşehir Belediye Başkanlığı’na ait olan 1484,16 m2’lik kısmında karşılanması uygun görülmüştür. İmar plan değişikliği ile 3135 ada 1 nolu parselin 1484,16 m2 lik kısmı E:2.00 Yençok:17.50m Sosyal Kültürel Tesis Alanı (Kadın Yaşam Merkezi ) olarak planlanmasının uygun olduğu plan değişikliğinde kamu yararı olduğu göz önünde bulundurularak  1/5000 NİP-50430642, 1/1000 UİP-50603015 plan işlem numaralı imar plan değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine uyulması şartı ile kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

Gündem         : 82

5393 sayılı Belediye Kanununun 18/g maddesi gereği, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından 2021 yılı yatırım programında yer alan yatırım projeleri finansmanı için şartlı bağış yardımının alınmasına oy birliğiyle karar verildi.

Gündem         : 83

Nevşehir Belediye Başkanlığı, Sulusaray Belediye Başkanlığı, Nar Belediye Başkanlığı ve Göre Belediye Başkanlığı ile yapılan 14.08.2013 tarihli Protokol'ün hala yürürlükte olmasına binaen 12. Bölge Müdürlüğü; Nevşehir il merkezi ve civar yerleşimlerin içme suyu ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla Kızılırmak Projesi kapsamında Nevşehir İçme Suyu İsale Hattı ve Nevşehir İçme Suyu Arıtma Tesisi işlerine DSİ'ce ikmal işi adı ile devam edilip edilmemesi kararının daha kapsamlı bir değerlendirme yapılmak üzere ileri bir tarihe ertelenmesine oy birliğiyle karar verildi.

Gündem         : 84

İlimiz Güzelyurt Mahallesi 80. Yıl Bulvarı ve Erenler Caddesi isminin değiştirilip değiştirilmemesi ile ilgili müzekkerenin tekrar değerlendirilerek ileri bir tarihte görüşülmek üzere ertelenmesine oy birliğiyle karar verildi.

Gündem         : 85

Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Fatih Sultan Mehmet Mahallesi 3229 ada 3 nolu parsel (9.765,05 m²) ile mülkiyeti Maliye Hazinesine ait İlimiz 350 Evler Mahallesi 1204 ada 526 nolu parsel (20.135,49 m²),  İlimiz 2000 Evler Mahallesi 681 ada 20 nolu parsel (5.846,43 m²), 681 Ada 21 nolu parsel (5.803,71m²), 681 ada 25 nolu parsel (2.171,16 m²), 681 ada 26 nolu parsel (3.974,73 m²), 681 ada 27 nolu parsel (2.313,05 m²), 681 ada 28 nolu parsel (3.698,98 m²), 681 ada 46 nolu parsel (3.336,97 m²), 681 ada 47 nolu parsel (6.342,50 m²), 681 ada 48 nolu parsel (4.915,82 m²), 681 ada 65 parsel (2.559,58 m²), 681 ada 70 nolu parsel (2.451,16 m²) ile toplamda 12 adet taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/h ve 18/e maddeleri gereğince takasının yapılmasına,  iş ve işlemlerin Belediye Encümenince yürütülmesine oy birliğiyle karar verildi.

Gündem         : 86

237 Sayılı Taşıt Kanununun 10 uncu maddesi gereği Belediyemiz hizmetlerinde kullanmak üzere 8 adet 4X4 Çift Kabinli Kamyonet alınmasına oy birliğiyle karar verildi.

Gündem         : 87

22.04.2021 tarih ve 31462 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları İle Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” “Yenileme” başlıklı 16'ıncı maddesi çerçevesinde Belediyemiz 2022-2024 Stratejik Planına ait 10.06.2021 tarihli Başkanlık onayı ile yenileme kararının meclisimizce de onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi.

Gündem         : 88

22.02.2018 tarih ve 30340 sayılı resmi gazetede yayınlanan Otopark Yönetmeliğinin 4. Maddesinin “j” bendine göre işlem yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.

Bir sonraki meclis toplantısının 05.08.2021 Perşembe günü saat 19:00 da yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

2021 / Temmuz ayı Meclis Toplantısı’nda görüşülecek başka gündem maddesi bulunmadığından toplantıya son verildi. .. / 07 / 2021

 

Belediye Başkanı                           Meclis Kâtibi                                Meclis Kâtibi

Dr. Mehmet SAVRAN                    Salih TÜRKÇÜ                           Furkan TÜRKER